1ο βραβείο αρχ/κού διαγ/σμού και ανάθεση μελέτης, 1960, με τους Ν. Βαλσαμάκη και Κ. Δεκαβάλλα